Platform of Trust -palveluehdot

(Päivitetty 11.11.2019)

Platform of Trust Oy (y-tunnus: 2980005-2)
c/o Suomen Tilaajavastuu Oy
Tarvonsalmenkatu 17 B
02600 Espoo

YLEISTÄ

1.1 Näitä Platform of Trustin Yleisiä palveluehtoja (”Yleiset ehdot”) sovelletaan Platform of Trust Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tarjoamaan Platform of Trust -palveluun (”Palvelu”) ja siihen, miten Palveluntarjoajan kanssa sopimuksen tekevät asiakasorganisaatiot (”Asiakas”) käyttävät Palvelua. Palveluntarjoajaan ja Asiakkaaseen viitataan yhteisesti sanalla ”Osapuolet” ja kumpaankin niistä erikseen sanalla ”Osapuoli”.

2. SOPIMUSASIAKIRJAT

2.1 Asiakas tekee Palvelua koskevan sopimuksen (”Sopimus”) Palveluntarjoajan kanssa rekisteröitymällä Palveluntarjoajan verkkosivustolla osoitteessa www.platformoftrust.net (”Verkkosivusto”).

2.2 Sen lisäksi, mitä Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat mahdollisesti sopineet erikseen, Sopimukseen sisältyvät seuraavat asiakirjat, joista jokainen on kiinteä ja erottamaton osa Sopimusta:

2.2.1 nämä Platform of Trustin Yleiset palveluehdot
2.2.2 Platform of Trustin Sopimus henkilötietojen käytöstä
2.2.3 Platform of Trustin Tietosuojakäytäntö.

Edellä mainittuja asiakirjoja sovelletaan siinä järjestyksessä kuin ne on lueteltu. Jos asiakirjojen välillä on ristiriitoja, järjestysnumeroltaan pienempi asiakirja ohittaa järjestysnumeroltaan suuremman asiakirjan.

2.3 Jos Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat sopineet muista tähän Palveluun sovellettavista ehdoista erillisessä sopimuksessa, myös tämä erillinen sopimus kuuluu kiinteänä ja erottamattomana osana Sopimukseen, ja Sopimuksen osien välisten ristiriitojen tapauksessa se on ensisijainen muihin Sopimukseen kuuluviin asiakirjoihin nähden.

2.4 Palvelun käyttäminen voi aika ajoin edellyttää kolmansien osapuolten tarjoamien tuotteiden tai palveluiden käyttämistä. Tällaisiin kolmansien osapuolten toimittamiin tuotteisiin tai palveluihin sovelletaan ainoastaan niiden toimittajien määrittämiä ehtoja. Palveluntarjoaja ei ole minkäänlaisessa vastuussa näistä kolmansista osapuolista.

2.5 Palvelun käyttöön sovelletaan aina Sopimuksen ehtoja. Asiakkaan on luettava ja hyväksyttävä kaikki Sopimuksen ehdot ennen Palvelun käyttämistä.

3. PALVELUN LAAJUUS

3.1 Palvelunkuvaukset, joissa määritetään Palvelun toiminnot ja ominaisuudet, ovat nähtävissä Verkkosivustolla. Palveluntarjoaja toimittaa Palvelun Asiakkaalle olennaisilta osin sellaisena, kuin Palveluntarjoajan Verkkosivustolla ja Sopimuksessa määritetään.

3.2 Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa Asiakkaalle useiden datalähteiden käyttäminen Asiakkaan liiketoimintatarkoituksiin, ja niistä saatava data toimitetaan Asiakkaalle Palvelussa vakioidussa muodossa. Asiakkaalle Palvelussa toimitettava data (”Välitetty data”) saadaan joko Asiakkaalta itseltään tai kolmansien osapuolten datantoimittajilta (”Datantoimittaja[t]”). Lisäksi Asiakas voi luoda Palvelussa lisää dataa esimerkiksi analysoimalla Välitettyä dataa ja luomalla datamalleja tai todellisten kohteiden digitaalisia kaksosia (”Asiakkaan data”).

3.3 Mikäli muusta ei erikseen sovita, Asiakas hallinnoi omia Datantoimittajiaan, jotka eivät ole Palveluntarjoajaan suorassa sopimussuhteessa. Datantoimittajat käyttävät Palvelua Asiakkaalle kuuluvalla oikeudella käyttää Palvelua ja noudattavat sen ehtoja.

3.4 Sopimuksen tehdessään Asiakas määrittää kaikki Datantoimittajansa ja Datantoimittajien toimittaman Välitetyn datan muodot sekä asiaan kuuluvat API-määritykset. Jos Asiakkaan määrittämät API:t eivät ole Palvelussa tuettuja ja Palveluntarjoajan valtuuttamia, Osapuolten on sovittava erikseen niiden käyttämisestä.

3.5 Palvelussa voidaan tarjota myös markkinapaikka, jossa Datantoimittajat ja sovelluskehittäjät voivat myydä ja ostaa dataa ja sovelluksia, joita käytetään Palvelun kautta ja yhteydessä. Tällaisen markkinapaikan käyttäjien on tehtävä erillinen markkinapaikkaa koskeva sopimus Palveluntarjoajan kanssa. Tällöin osapuolet sopivat sovellusten tai datan toimittamisesta suoraan asiakkaidensa kanssa markkinapaikkaa koskevan sopimuksen mukaisesti ja edellyttäen, että molemmilla tällaisen transaktion osapuolilla on Palvelun käyttöä koskeva sopimus Palveluntarjoajan kanssa.

3.6 Palvelun laajuus ei ole kiinteä, vaan se voi vaihdella sen mukaisesti, millaisen Palvelun ja tilauksen Asiakas aika ajoin valitsee Palveluntarjoajan tarjoamista vakiomuotoisista palvelun tilausvaihtoehdoista.

3.7 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia Palveluun (mukaan luettuna mutta näihin rajoittumatta mihin tahansa API:in) milloin tahansa. Jos Palveluntarjoajan tekemällä muutoksella on kielteinen vaikutus Palvelun sovittuun sisältöön tai sovittuun palvelutasoon, Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle muutoksesta vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaalla on oikeus päättää Sopimus kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Ilmoitus sopimuksen päättämisestä on toimitettava Palveluntarjoajalle kirjallisena ennen muutoksen voimaantulopäivää.

3.8 Palveluntarjoajalla on aina oikeus mutta ei velvollisuutta tehdä Palveluun ilman ennakkoilmoitusta sellaisia muutoksia, jotka (a) koskevat Palvelun tuotantoympäristöä tai liittyvät siihen ja joilla ei ole kielteistä vaikutusta Palvelun sovittuun sisältöön tai sovittuun palvelutasoon, (b) ovat tarpeen Palvelun tietoturvariskien välttämiseksi tai (c) johtuvat laista tai hallinnollisesta määräyksestä.

3.9 Asiakas vastaa omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat Palveluun, sen API-rajapintoihin tai siihen liittyviin sertifikaatteihin tehdyistä muutoksista.

4. PALVELUTASOT

4.1 Palveluntarjoaja pyrkii kaupallisesta näkökulmasta kohtuullisin keinoin pitämään Palvelun käytettävissä kaikkina päivinä ympäri vuorokauden, mutta se ei myönnä minkäänlaisia takuita Palvelun käytettävyydelle minään tiettynä aikana. Asiakas nimenomaisesti hyväksyy ja ymmärtää sen, että Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ja ”saatavuuden mukaisesti”.

4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen Palveluun liittyvien asennus-, muutos- tai huoltotöiden vuoksi tai jos se johtuu julkisiin tiedonsiirtoverkkoihin liittyvistä asennus-, muutos- tai huoltotöistä. Palveluntarjoaja ilmoittaa tällaisista keskeytyksistä Verkkosivustollaan.

4.3 Osapuolet voivat sopia laajennetuista palvelutasoista, joihin saatetaan soveltaa lisämaksuja. Jos Osapuolet ovat sopineet laajennetuista palvelutasoista, Palvelu toimitetaan Asiakkaalle näiden palvelutasojen mukaisena.

4.4 Riippumatta siitä, mitä Sopimuksessa on mahdollisesti sovittu laajennetuista palvelutasoista, Palveluntarjoaja ei ole millään tavoin vastuussa kyvyttömyydestään noudattaa mitä tahansa palvelutasoa, jos tämä johtuu Datantoimittajasta johtuvasta syystä.

5. ASIAKKAAN YLEISET VELVOLLISUUDET

5.1 Asiakas on vastuussa sen varmistamisesta, että Palvelu, Asiakkaan data ja Välitetty data sopivat Asiakkaan tarpeisiin.

5.2 Asiakas on yksinomaisessa vastuussa Palvelun käytöstään, mukaan lukien Asiakkaan tekemistä Sopimuksen rikkomuksista, valtuuttamistaan käyttäjistä ja Datantoimittajistaan. Asiakas varmistaa, että käyttäjät, jotka se valtuuttaa käyttämään Palvelua, ja Datantoimittajat noudattavat aina Sopimusta ja käyttävät Palvelua vain Sopimuksen mukaisesti. Asiakas on vastuussa kaikesta Asiakkaan tilin kautta tapahtuvasta Palvelun käytöstä, mukaan lukien siitä, miten Asiakkaan Datantoimittajat käyttävät Palvelua.

5.3 Asiakas on vastuussa sen varmistamisesta, että Datantoimittajat voivat toimittaa Välitetyn datan Palvelun kautta. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että henkilötietoja koskevaa asetusta noudatetaan ja että luottamuksellisuusvelvoite ja käytön rajoitukset eivät rajoita Välitetyn tiedon jakamista Palvelun kautta.

5.4 Asiakas ja sen valtuuttamat käyttäjät saavat käyttää Palvelua vain omilla tunnuksillaan. Käyttäjän on salattava käyttäjätunnuksensa, salasanansa, henkilökohtaiset avaimensa ja muut tunnuksensa ulkopuolisilta. Asiakkaan on ilmoitettava epäillystä tunnusten katoamisesta, paljastumisesta tai valtuuttamattomasta käytöstä viipymättä Palveluntarjoajalle.

5.5 Asiakkaan on vaihdettava (ja varmistettava, että sen valtuuttama käyttäjä vaihtaa) Palvelun käyttöön tarvittavan salasanansa, jos Palveluntarjoaja niin pyytää Palvelussa aiheutuneen tietoturvariskin seurauksena. Palveluntarjoajalla on oikeus vaihtaa tunnukset, jos tämä on tarpeen pakottavista teknisistä, turvallisuuteen liittyvistä tai muista vastaavista syistä. Asiakas vastaa omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat tällaisista muutoksista.

5.6 Asiakas on vastuussa kaikkien Palveluntarjoajan lähettämien laskujen mukaisten palkkioiden maksamisesta. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että tämä kattaa palkkiot, jotka perustuvat siihen, miten Asiakkaan Datantoimittajat käyttävät Palvelua.

5.7 Asiakas on vastuussa Palvelun käyttöön käyttämistään laitteista, järjestelmistä, sovelluksista, yhteyksistä ja ohjelmistoista sekä niiden tietoturvasta.

6. HYVÄKSYTTÄVÄ KÄYTTÖTAPA

6.1 Asiakas käyttää ja varmistaa, että sen valtuuttamat käyttäjät käyttävät, Palvelua seuraavassa kuvatun hyväksyttävän käyttötavan mukaisesti. Asiakas varmistaa, että Palvelua ei käytetä:

6.1.1 mihinkään lainvastaiseen toimintaan osallistumiseen, sen edistämiseen tai siihen kannustamiseen tai muiden lakisääteisten oikeuksien (mukaan lukien mutta tähän rajoittumatta immateriaalioikeuksien) rikkomiseen tai niiden rikkomiseen kehottamiseen

6.1.2 väärällä tai tekaistulla henkilöllisyydellä tai Asiakasta tai sen valtuuttamia käyttäjiä koskevien virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen perusteella (mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta minkäänlaisten väärennettyjen asiakirjojen toimittaminen)

6.1.3 toisen käyttäjän tunnuksia, salasanaa tai henkilökohtaisia avaimia käyttäen (riippumatta siitä, ovatko ne paljastuneet vahingossa vai onko ne jaettu tarkoituksella)

6.1.4 häiritsevään, loukkaavaan, säädyttömään, herjaavaan, halventavaan, haitalliseen, ahdistelevaan tai petolliseen tarkoitukseen tai viestintään kolmansia osapuolia, Palveluntarjoajaa tai sen työntekijöitä kohtaan

6.1.5 virusten, matojen, troijalaisten, viallisten tiedostojen, huijausten tai muiden luonteeltaan haitallisten tai petollisten kohteiden levittämiseen

6.1.6 minkään verkon, tietokoneen tai viestintäjärjestelmän, ohjelmistosovelluksen tai verkko- tai tietojenkäsittelylaitteen tietoturvan tai eheyden vahingoittamiseen (tällaiseksi vahingoittamiseksi katsotaan näihin kuitenkaan rajoittumatta valtuuttamaton pääsy, datan tai liikenteen kaappaaminen ja lähteen väärentäminen)

6.1.7 muiden Palvelun käytön tai Palvelun tarjoamiseen käytettävän laitteiston häiritsemiseen

6.1.8 minkään Palvelun osan poistamiseen käytöstä, häiritsemiseen tai kiertämiseen

6.1.9 ei-toivottujen massapostien, kampanjoiden, mainosten tai muiden ehdotusten (”roskaposti”) luomiseen, levittämiseen, julkaisemiseen tai edistämiseen, mukaan lukien sähköpostiviestien otsikkotietojen muuttamiseen tai hämärtämiseen tai lähettäjien identiteettien kaappaamiseen, tai

6.1.10 Palveluntarjoajan tai sen alihankkijoiden minkä tahansa muiden tuotteiden tai palveluiden käyttämiseen tavalla, joka rikkoo Sopimusta.

6.2 Palveluntarjoaja (ja soveltuvissa tapauksissa sen alihankkijat) pidättää oikeuden tarkastaa, miten Asiakas ja sen valtuuttamat käyttäjät käyttävät Palvelua, mutta ei ole velvollinen tekemään niin. Palveluntarjoaja (ja soveltuvissa tapauksissa sen alihankkijat) voi raportoida epäilemästään lainvastaisesta toiminnasta viranomaisille tai muille asianmukaisille kolmansille osapuolille ja ilmoittaa tässä yhteydessä asianmukaisia tietoja Asiakkaasta.

6.3 Jos Asiakas havaitsee käyttävänsä Palvelua tässä määritetyn käytännön vastaisesti, Asiakas sitoutuu lopettamaan välittömästi Palvelun käytännön vastaisen käytön ilman erillistä ilmoitusta ja varmistaa, että sen valtuuttamat käyttäjät toimivat samoin. Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia Palveluntarjoajan pyyntöjä, jotka koskevat Palvelun tässä määritetyn käytännön vastaisen käytön lopettamista.

6.4 Tämän vaikuttamatta muihin Palveluntarjoajan käytettävissä oleviin muutoksenhakukeinoihin Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen ja/tai estää Asiakkaan ja/tai sen valtuuttamien käyttäjien pääsy Palveluun kuulematta ensin Asiakasta tai ketä tahansa käyttäjää Palvelulle aiheutuvan tietoturvariskin vuoksi tai jos laki tai hallinnollinen määräys edellyttää, että Palveluntarjoaja toimii näin, tai jos Palveluntarjoaja saa tietoonsa tai epäilee kohtuullisesti, että Asiakas tai sen valtuuttamat käyttäjät rikkovat Sopimuksen ehtoja, joihin myös tässä kohdassa 6 määritetyt käytännöt kuuluvat.

7. PALKKIOT

7.1 Kulloinkin voimassa olevat, Palveluun sovellettavat tilaustyypit ja palkkiot ilmoitetaan Verkkosivustolla. Todelliset Palvelua koskevat palkkiot riippuvat siitä, miten Asiakas käyttää Palvelua.

7.2 Kaikki palkkiot laskutetaan jälkikäteen kuukausittain, ellei muusta erikseen sovita. Kaikki maksut ovat lopullisia, eikä niitä voida palauttaa, ellei kulloinkin voimassa olevassa, Verkkosivustolla luettavissa olevassa Palveluntarjoajan takaisinmaksuja koskevassa käytännössä toisin mainita.

7.3 Kunkin laskun maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päivämäärästä lukien.

7.4 Erääntyneisiin maksuihin lisätään Suomen korkolain (1982/633 lisäyksineen) mukainen viivästyskorko. Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa myöhässä olevia maksuja koskevat muistutusmaksut kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Palveluntarjoajalla on myös oikeus kohtuullisiin perintäkuluihin tai laskun perinnän siirtämiseen toiselle palveluntarjoajalle.

7.5 Palveluntarjoaja pidättää oikeuden nostaa Palveluun sovellettavia palkkioita yhden (1) kerran kalenterivuodessa. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle muutoksesta vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaalla on oikeus päättää Sopimus kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Ilmoitus sopimuksen päättämisestä on toimitettava Palveluntarjoajalle kirjallisena ennen muutoksen voimaantulopäivää.

7.6 Kaikki hinnat ja palkkiot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (alv) tai muita sovellettavia myyntiveroja. Ne lisätään hintoihin ja palkkioihin kulloinkin voimassa olevien verolakien ja -määräysten mukaisesti.

7.7 Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen ja/tai estää Asiakkaan ja/tai sen valtuuttamien käyttäjien pääsy Palveluun kuulematta ensin Asiakasta tai ketä tahansa käyttäjää, jos Asiakas ei maksa kaikkia erääntyneitä laskujaan neljäntoista (14) päivän kuluessa Palveluntarjoajan toimittamasta kirjallisesta huomautuksesta. Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa Asiakkaan ja sen valtuuttamien käyttäjien Asiakkaan tiliä koskevien käyttöoikeuksien uudelleenaktivoinnista kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

8. IMMATERIAALIOIKEUDET

8.1 Kaikki Palveluun liittyvät ja sitä koskevat oikeudet ja omistusoikeudet, kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien, sekä niiden muutokset kuuluvat yksinomaisesti Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Asiakkaalla ei ole muita Palvelua tai siihen liittyviä immateriaalioikeuksia koskevia oikeuksia, käyttöoikeuksia tai omistusoikeuksia kuin Asiakkaalle nimenomaisesti myönnetty Palvelun käyttöoikeus.

8.2 Asiakkaalla on rajoitettu ei-yksinomainen, ei siirrettävissä oleva, ei alilisensoitavissa oleva oikeus käyttää Palvelua Sopimuksen voimassaolon ajan Sopimuksessa määritettyihin tarkoituksiin. Asiakkaan saama Palvelun käyttöoikeus koskee myös Asiakkaan nimeämiä Datantoimittajia.

8.3 Kaikki Asiakkaan dataan ja Välitettyyn dataan liittyvät ja niitä koskevat oikeudet, omistusoikeudet, kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien, sekä niiden muutokset kuuluvat yksinomaisesti Asiakkaalle, Datantoimittajille tai niiden lisenssinantajille.

8.4 Asiakas myöntää ja varmistaa, että Datantoimittajat myöntävät:

8.4.1 Palveluntarjoajalle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, täysin maksetun, rojaltittoman, siirrettävissä ja alilisensoitavissa olevan oikeuden Asiakkaan dataan ja Välitettyyn dataan yksinomaan sitä varten, että Asiakkaan dataa ja Välitettyä dataa voidaan käyttää Palvelun tarjoamiseen, ja

8.4.2 mille tahansa Palvelua käyttävälle kolmannelle osapuolelle, jolle Asiakas on antanut pääsyn tähän Asiakkaan dataan tai Välitettyyn dataan, ei-yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, täysin maksetun, rojaltittoman, siirrettävissä ja alilisensoitavissa olevan oikeuden käyttää tällaista Asiakkaan dataa ja Välitettyä dataa Sopimuksessa määritettyihin tarkoituksiin.

8.5 Asiakas ja sen valtuuttamat käyttäjät voivat omalla yksinomaisella harkinnallaan antaa Palveluntarjoajalle palautetta ja kehitysideoita. Palveluntarjoaja saa maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, täysin maksetun, rojaltittoman, siirrettävissä ja alilisensoitavissa olevan oikeuden käyttää tällaista palautetta ja tällaisia kehitysideoita Palvelun jatkokehitykseen rajoituksetta ja ilman velvoitetta tarjota millekään osapuolelle minkäänlaista korvausta.

9. VAHINGONKORVAUKSET

9.1 Palveluntarjoaja sitoutuu puolustamaan Asiakasta Palveluntarjoajan omalla kustannuksella kaikkia sellaisia kolmansien osapuolten vaateita tai kanteita vastaan, joissa kolmas osapuoli väittää Palvelun rikkovan kolmannen osapuolen Euroopan talousalueella (ETA) voimassa olevaa immateriaalioikeutta, edellyttäen, että Asiakas

9.1.1 ilmoittaa Palveluntarjoajalle vaateesta välittömästi saatuaan tiedon siitä

9.1.2 antaa Palveluntarjoajalle maksutta kaikki saatavilla olevat tiedot, luvat ja avun

9.1.3 myöntää Palveluntarjoajalle yksinomaisen oikeuden hallinnoida puolustusta vaadetta vastaan, ja

9.1.4 ei sovi mistään vaateen tai kanteen sovittelusta ennen sen saattamista päätökseen toimivaltaisessa oikeusistuimessa tai välimiestuomioistumisessa ilman Palveluntarjoajan ennakolta antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

9.2 Jos asiakas on noudattanut kohtia 9.1.1–9.1.4, Palveluntarjoaja maksaa toimivaltaisen oikeusistuimen tai välimiestuomioistuimen mahdollisesti määräämät vahingonkorvaukset vaateen esittäneelle kolmannelle osapuolelle.

9.3 Jos Palveluntarjoaja perustellusti toteaa, että Palvelu rikkoo tai voi rikkoa mitä tahansa kolmansien osapuolten oikeuksia, Palveluntarjoajalla on oikeus omalla kustannuksellaan ja yksinomaisella harkinnallaan (a) hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa Palvelun käyttämistä, (b) korvata Palvelu tai (c) muokata Palvelua siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeuksien rikkomisen välttämiseksi, kuitenkin niin että korvaava tai muokattu Palvelu on olennaisilta osin Sopimuksessa määritetyn mukainen.

9.4 Jos mikään kohdassa 9.3 määritetyistä vaihtoehdoista ei ole Palveluntarjoajan käytettävissä kaupallisesti kohtuullisin ehdoin ja/tai ilman merkittävää ajallista viivettä, Palveluntarjoajalla on oikeus päättää Sopimus kokonaisuudessaan tai osittain Palveluntarjoajan yksinomaisella harkinnallaan määrittämällä varoitusajalla, ja Asiakas sitoutuu lopettamaan Palvelun käytön tämän määräajan kuluttua. Palveluntarjoaja sitoutuu hyvittämään Asiakkaan lakkautetusta Palvelusta maksamat palkkiot vähennettynä sillä osuudella, joka vastaa aikaa, jonka Asiakas on käyttänyt Palvelua.

9.5 Tässä kohdassa 9 määritettyjä vahingonkorvauksia ei sovelleta eikä Palveluntarjoaja ole vastuussa sellaisista vaateista, jotka (a) perustuvat Asiakkaan sivu- tai tytäryhtiön tekemään vaateeseen, (b) perustuvat Asiakkaan tai kolmannen osapuolen Palveluun tekemään tai Asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemään, Palveluun vaikuttavaan muokkaukseen tai muutokseen, (c) johtuvat Asiakkaan tai Asiakkaan hallintaan ja määräysvaltaan kuuluvan kolmannen osapuolen antaman minkä tahansa ohjeen, määritelmän tai suunnitelman noudattamisesta, (d) aiheutuu tai johtuu Palvelun käytöstä minkä tahansa ohjelmiston, laitteiston tai tuotteen yhteydessä, jota Palveluntarjoaja ei ole kehittänyt tai toimittanut tai joka on Palveluntarjoajan antamien ohjeiden vastainen, tai (e) joka olisi voitu välttää käyttämällä Palveluntarjoajan Asiakkaan käyttöön antamaa uusinta Palvelun versiota.

9.6 Tässä kohdassa 9 määritetään Palveluntarjoajan kaikki vastuut ja Asiakkaan ainoa muutoksenhakukeino immateriaalioikeuksien loukkaamisen tapauksessa.

9.7 Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan vapauttamaan Palveluntarjoajan vastuusta kaikkien Palveluntarjoajaa kohtaan Asiakkaan datan tai Välitetyn datan perusteella tehtyjen vaateiden tapauksessa, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta vaateet, joiden mukaan Asiakkaan data tai Välitetty data rikkoo kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai Asiakkaan data tai Välitetty data rikkoo muulla tavoin sovellettavia lakeja ja/tai säädöksiä. Tässä määritetty vahingonkorvausvelvollisuus kattaa myös kaikki Palvelua käyttävät kolmannet osapuolet, joille Asiakas on antanut pääsyn asianmukaiseen Asiakkaan dataan tai Välitettyyn dataan.

10. HENKILÖTIEDOT

10.1 Asiakas tai Datantoimittaja on rekisterinpitäjä kaikkien Asiakkaan ja sen valtuuttamien käyttäjien Palveluun lataamien tietojen, mukaan lukien Välitetyn datan, sisältämien henkilötietojen tapauksessa. Palveluntarjoaja (tai soveltuvissa tapauksissa sen alihankkija) käsittelee tällaisia henkilötietoja Asiakkaan tai Datantoimittajan puolesta ja hyväksi siten kuin Sopimukseen kuuluvassa Sopimuksessa henkilötietojen käytöstä määritetään. Asiakas varmistaa, että Datantoimittajat ovat keränneet Välitetyn datan mahdollisesti sisältämät henkilötiedot sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja että niillä on oikeus siirtää tietoja tai antaa ne käsiteltäviksi Sopimuksen mukaisesti.

10.2 Palveluntarjoaja käsittelee (tai antaa käsiteltäväksi) myös Asiakkaan ja sen valtuuttamien käyttäjien (mukaan lukien mahdollisten Datantoimittajien) henkilötietoja Palvelun tarjoamista ja kehittämistä varten. Palveluntarjoaja on rekisterinpitäjä tällaisten henkilötietojen tapauksessa, ja kyseiset henkilötiedot kerätään ja käsitellään Verkkosivustolla luettavissa olevan Palveluntarjoajan tietosuojakäytännön mukaisesti. Asiakas varmistaa, että sen valtuuttamilla käyttäjillä on pääsy Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön.

10.3 Asiakas ilmoittaa ja vakuuttaa, että se on hankkinut tarvittavat luvat, valtuutukset ja suostumukset, jotta se voi antaa henkilötietoja Palveluntarjoajan käsiteltäväksi Sopimuksessa määritetyllä tavalla. Tämä koskee myös kaikkia Asiakkaan datan ja Välitetyn datan mahdollisesti sisältämiä henkilötietoja. Asiakas on yksinomaisessa vastuussa sen varmistamisesta, että sillä on oikeus siirtää henkilötietoja maihin, joissa Palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden palvelimet sijaitsevat.

10.4 Käyttämällä Palvelua Asiakas ilmoittaa ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä, että Asiakkaan data ja Välitetty data voidaan luovuttaa Palveluntarjoajan alihankkijoille Palvelun tarjoamista, palveluiden varmistamista ja parantamista sekä muita Sopimuksessa määritettyjä tarkoituksia varten. Lisäksi Asiakkaan data ja Välitetty data voidaan luovuttaa Palvelua käyttäville kolmansille osapuolille, jotka Asiakas on valtuuttanut Palvelussa.

11. TIETOTURVA JA TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

11.1 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että mikään verkkoympäristö tai pilvipalvelu ei tarjoa täydellistä tietoturvaa ja että mitään palvelua ei voida täysin suojata kaikilta mahdollisilta haavoittuvuuksilta.

11.2 Kaikki Asiakkaan datan ja Välitetyn datan säilyttämisessä ja käsittelyssä käytettävät välineet noudattavat kohtuullisia tietoturvastandardeja, jotka ovat vähintään samalla tasolla kuin välineissä, joilla Palveluntarjoaja (tai soveltuvissa tapauksissa sen alihankkija) käsittelee ja säilyttää omia vastaavanlaisia tietojaan.

11.3 Palveluntarjoaja käyttää Palvelun tarjoamiseen tietokeskuksia, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella.

11.4 Asiakas on yksinomaisessa vastuussa datansa asianmukaisesta varmuuskopioinnista. Palveluntarjoaja tai sen alihankkijat eivät ole missään vastuussa Asiakkaan minkään datan tai Palvelun käyttöön liittyvän tai siihen siirretyn viestinnän poistamisesta tai säilyttämisen epäonnistumisesta.

11.5 Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Palveluntarjoaja säilyttää Palveluun tallennetun Asiakkaan datan ja Välitetyn datan kolmenkymmenen (30) päivän ajan sopimuksen päättymispäivästä ja antaa Asiakkaan datan ja Välitetyn datan Asiakkaan käytettäviin Palvelun kautta. Asiakas ymmärtää, että kaikkea ainoastaan Palvelussa olevaa Asiakkaan dataa (kuten luotuja datarakenteita tai työnkulkuja) ei ehkä voida palauttaa Asiakkaalle. Kolmenkymmenen (30) päivän määräajan kuluttua Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Asiakkaan data Palvelusta.

12. LUOTTAMUKSELLISUUS

12.1 Kumpikin Osapuoli pitää luottamuksellisina kaikki toiselta Osapuolelta saamansa materiaalit ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai joiden sen pitäisi ymmärtää olevan luottamuksellisia (”Luottamukselliset tiedot”), eivätkä Osapuolet saa käyttää tällaisia Luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Sopimuksessa määritettyihin tarkoituksiin. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakkaan Luottamuksellisia tietoja Palvelun tarjoamista varten Asiakkaan Palvelussa antaman valtuutuksen mukaisesti.

12.2 Luottamuksellisuusvelvoite ei kuitenkaan koske materiaalia ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla tai julkista tai tulee myöhemmin yleisesti saataville tai julkiseksi, (b) jonka vastaanottava Osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman luottamuksellisuusvelvoitteita, (c) joka oli laillisesti ja ilman materiaaliin tai tietoon liittyvää luottamuksellisuusvelvoitetta vastaanottavan Osapuolen hallussa ennen sen vastaanottamista luovuttavalta Osapuolelta, (d) jonka Osapuoli on kehittänyt itsenäisesti käyttämättä viitteenä toiselta Osapuolelta saamiaan Luottamuksellisia tietoja tai (e) joka Osapuolen on luovutettava pakottavan lain taikka toimivaltaisen lainkäyttöalueen tuomioistuimen tai valtiollisen elimen antaman määräyksen perusteella.

12.3 Sopimuksen päättyessä tai kun Osapuoli ei enää tarvitse Luottamuksellista tietoa Sopimukseen perustuvien velvoitteidensa tai oikeuksiensa toteuttamiseen kumpikin Osapuoli lakkaa viipymättä käyttämästä toiselta Osapuolelta saamiaan Luottamuksellisia tietoja, ja mikäli Osapuolet eivät erikseen sovi tällaisten Luottamuksellisten tietojen tuhoamisesta, palauttaa kyseiset Luottamukselliset tiedot (mukaan lukien kaikki niiden kopiot ja jäljennökset) toiselle Osapuolelle. Kummallakin Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää Osapuoleen sovellettavan lain tai hallinnollisten määräysten edellyttämät kopiot.

12.4 Tässä määritetystä luottamuksellisuusvelvoitteesta riippumatta kummallakin Osapuolella on oikeus käyttää Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä hankkimiaan yleisiä ammatillisia taitoja ja kokemusta.

12.5 Luottamuksellisiin tietoihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen tai peruuttamisen jälkeen kolmen (3) vuoden ajan päättymisestä tai peruuttamisesta.

13. TAKUUTA KOSKEVAT VASTUUNRAJAUKSET

13.1 Siltä osin kuin Sopimuksessa ei nimenomaisesti muuta määritetä, Palveluntarjoaja kiistää kaikki Palveluun liittyvät takuut ja velvoitteet, mukaan lukien kaikki takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen sekä takuut annettujen tietojen paikkansapitävyydestä (lukuun ottamatta sitä, että tieto on peräisin valtuutetusta lähteestä). Palveluntarjoaja kiistää kaiken vastuun Asiakkaan ja/tai kolmansien osapuolten laiminlyönneistä tai riittävän huolellisuuden noudattamatta jättämisestä näiden luottaessa sähköisiin allekirjoituksiin.

13.2 Palveluntarjoaja kiistää kaikki takuut, jotka koskevat Välitettyä tietoa, sen paikkansapitävyyttä, aitoutta, laatua, oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

14. VASTUUNRAJOITUS

14.1 Osapuolen tähän Sopimukseen perustuva kumulatiivinen kokonaisvastuu toista Osapuolta kohtaan ei kalenterivuositasolla ylitä niiden palkkioiden (alv pois lukien) summaa, jotka Asiakas on maksanut Palveluntarjoajalle vaateeseen johtanutta tapahtumaa edeltävien kahdentoista (12) kuukauden aikana.

14.2 Osapuoli ei ole vastuussa mistään epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, kuten voittojen, tulojen tai liiketoiminnan menetyksestä tai vahingoista, jotka johtuvat liikevaihdon tai tuotannon alenemisesta tai datan menetyksestä, muuttumisesta, tuhoutumisesta tai korruptoitumisesta, vaikka Osapuoli olisi saanut tiedon tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

14.3 Kaikki Palvelussa oleva data, mukaan lukien Välitetty data, tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta varmentaa tai tarkastaa mitään tällaisia tietoja, mukaan lukien Välitettyä dataa. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta Palvelun sisältämän datan, Asiakkaan datan tai Välitetyn datan paikkansapitävyydestä, aitoudesta, laadusta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä, ja Asiakas käyttää tällaista dataa yksinomaan omalla vastuullaan.

14.4 Vastuun rajoitukset eivät koske vahinkoja, jotka aiheutuvat tahallisesta rikkomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta, eikä kohdan 9 (Vahingonkorvaukset) tai kohdan 12 (Luottamuksellisuus) mukaisia vastuita.

15. MUUT EHDOT

15.1 Palveluntarjoaja saa vapaasti käyttää alihankkijoita Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa suorittamiseen. Palveluntarjoaja on vastuussa alihankkijoidensa Sopimukseen perustuvasta toiminnasta ja laiminlyönneistä samalla tavoin kuin omistaan.

15.2 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää suhdettaan Asiakkaaseen markkinoinnissaan ja myynninedistämistoimissaan.

15.3 Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa velvollisuuksiensa hoitamisesta myöhässä tai hoitamatta jättämisestä tai vahingoista, jotka johtuvat sen kohtuullisen vaikutuspiirin ulkopuolisista esteistä, joita se ei olisi voinut ottaa huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja joiden seurauksia se ei olisi voinut kohtuudella välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi julkisten viestintäverkkojen tai sähkönjakelun häiriöt. Lakko, työsulku, työsaarto tai muu työmarkkinatoimenpide muodostaa ylivoimaisen esteen (force majeure) myös silloin, kun kyseinen Osapuoli on tällaisen toimen kohteena tai osapuolena. Myös Osapuolen alihankkijan kohtaama ylivoimainen este vapauttaa kyseisen Osapuolen vastuusta, jos alihankintana teetettävää työtä ei voida tehdä tai hankkia toisaalta ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää viivästystä. Kukin Osapuoli ilmoittaa viipymättä kirjallisesti ylivoimaisesta esteestä ja ylivoimaisen esteen aiheuttavan tilanteen päättymisestä toiselle Osapuolelle.

15.4 Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti, ja ne on vahvistettava molempien Osapuolten allekirjoituksin.

15.5 Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Sopimukseen perustuvia oikeuksiaan, etujaan tai velvoitteitaan ilman toisen Osapuolen ennalta antamaa kirjallista suostumusta, eikä tällaista suostumusta evätä tai viivytetä perusteettomasti. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa Sopimus samaan konserniin kuuluvalle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle liiketoimintansa tai liiketoiminnan Sopimuksen kannalta olennaisen osan myynnin yhteydessä.

15.6 Palveluntarjoajalla on oikeus yksinomaisella harkinnallaan päivittää näitä Yleisiä ehtoja sekä mitä tahansa yleisesti sovellettavia asiakirjoja (ts. asiakirjoja, joista ei ole erikseen neuvoteltu Asiakkaan kanssa), jotka muodostavat Sopimuksen osan. Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle päivityksestä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen päivityksen voimaantuloa. Jos Asiakas ei hyväksy päivitettyjä Yleisiä ehtoja, Asiakkaalla on oikeus päättää Sopimus päättymään uusien Yleisten ehtojen voimaantulopäivänä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle.

15.7 Kaikki sellaiset ehdot, joiden luonteensa vuoksi tai muuten kohtuudella tulisi pysyä voimassa Sopimuksen peruutuksen tai päättymisen tapauksessa, pysyvät voimassa.

16. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

16.1 Sopimus on voimassa, kunnes Osapuoli päättää sen. Asiakkaalla on oikeus päättää Sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus päättää Sopimus päättymään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle.

16.2 Osapuoli voi päättää Sopimuksen päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle Osapuolelle, jos:

16.2.1 toinen Osapuoli tulee maksukyvyttömäksi, hakeutuu tai asetetaan konkurssiin, selvitystilaan tai yrityssaneeraukseen tai muuten lopettaa liiketoimintansa tai

16.2.2 toinen Osapuoli rikkoo olennaisella tavalla Sopimuksen ehtoja eikä korjaa rikkomusta (jos rikkomus tyyppinsä puolesta on korjattavissa) kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Osapuolen lähettämän, rikkomuksen yksilöivän ja sopimuksen päättämisaikeesta ilmoittavan kirjallisen ilmoituksen vastaanottopäivästä.

16.3 Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä kaikki summat, jotka Asiakas on velkaa, erääntyvät välittömästi. Asiakas voi olla oikeutettu etukäteen maksettujen palkkioiden hyvitykseen kulloinkin voimassa olevassa, Verkkosivustolla luettavissa olevassa Palveluntarjoajan takaisinmaksuja koskevassa käytännössä määritetyllä tavalla.

17. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITATILANTEET

17.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen aineellisoikeudellista lakia sen lainvalintamääräyksiä lukuun ottamatta, ja Sopimusta tulkitaan tämän lain mukaisesti.

17.2 Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, päättämisestä tai voimassaolosta aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat, kiistat ja vaateet ratkaistaan lopullisesti Suomen kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Välimiesten lukumäärä on yksi (1). Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.

17.3 Edellä olevassa kohdassa 17.2 määritetystä huolimatta Palveluntarjoajalla on oikeus esittää maksamattomia Palkkioita koskevia vaateita käräjäoikeudessa.